021-88580036

هیأت مدیره و مدیران ارشد

 

دکتر علی ذبیحی محمود آبادی

رئیس هیأت مدیره

مهدی حاجی حیدری

نائب رئیس هیأت مدیره

دکتر محمد تقی زاده مقدم

عضو هیأت مدیره

سید محمدحسین هاشمی نیا

مدیرعامل